Funktionärer

Funktionärerna sköter om diverse ansvarsuppgifter inom Teknologföreningen. Uppgifterna varierar mellan allt från Fotograf till Sångledare. Förutom arbetsglädje belönas funktionärerna även med bl.a. funkisfester.

Funktionärerna kan kontaktas via [funktionärspostens namn]@teknolog.fi. (Alltså t.ex. cultivator@teknolog.fi för att nå cultivatorn)

Nedan finns uppgiftsbeskrivningarna för alla funktionärsposter.

En lista på årets postinnehavare kan hittas i katalogen

Innehållsförteckning

AbikurskoordinatorArkivarieArkivrevisorsuppleanterBadkarlBödelBostadssekreterareByggnadens officiella Byggledare (BoB)Chefredaktör för ModulenContactorCultivatorDatörExkursionsmästerietFanskapetFotografFUNtomenGrafikerHalartsarHållbertilIdrottschefIntegratörInventeringsansvarigaKamrerMarknadsföringschefMaskinistchefMatematikerPhuxivatorPrepkurskoordinatorRekryteringsledareSiffergranskareSomedusaSportstugevärdparetStorasyskonansvarigStÄlMivatorSånglederietTransportör Trakasseri- och diskrimineringsombudVargulvVerksamhetsgranskareVice klubbhövdingVärdparetÅrsfestgeneral Årsfestmarskalkar Övermunskänk

Abikurskoordinator

Abikurskoordinatorns uppgift är att ordna och ansvara för TF:s abikurs som ordnas inför vårens studentskrivningar. Abikurskoordinatorn sköter marknadsföringen, anmälan, anställningen av lärarna och koordineringen av kursen.

Kontakt: abikurskoordinator@tf.fi

Arkivarie

Arkivarien samlar in och bevarar material av historiskt värde för nationen, och ansvarar för ordningen i nationens arkiv. Till arkivariens uppgifter hör bland annat att bevara exemplar av TF:s publikationer och verk, upprätthålla arkivets inventarielista samt arkivdatabasen, och uppteckna episoder och anekdoter rörande nationen. Arkivarien informerar även nationens medlemmar om TF:s historia och förser årsberättelsen med en artikel om det gångna året.

Kontakt: arkivarie@tf.fi

Arkivrevisorsuppleanter

Arkivrevisorsuppleanterna står för funkkisrekreationen på TF. Posten består av två personer som ordnar det traditionella funkkisbytet samt annat rekreationsprogram för funktionärerna under året. Arkivrevisorsuppleanterna kan även bistå styrelsen med rekrytering och kontinuitet bland funktionärerna.

Kontakt: arkivrevisorsuppleanter@tf.fi

Badkarl

Badkarlens huvudsakliga uppgift är att ansvara för underhållet av Pi-bastun. Det innefattar att tvätta handdukar, hålla bastun och dess närområde i gott skick, samt övervaka ekonomin och verksamheten för bastun. Vid behov kan badkarlen också arrangera bastutalko för större projekt.

Kontakt: badkarl@tf.fi

Bödel

Bödlarnas huvuduppgift är att ansvara för TF:s verkstad, Bölden. De upprätthåller verkstadens funktionalitet och säkerhet, ger medlemmar utbildning i Bölden-användning, och utvecklar verkstadens tjänster. De har också utfört reparationer, köpt nya verktyg och förbättrat kommunikationen med användarna. Som Bödel kan man lära sig presentationsteknik, maskinunderhåll, verktygsvård och utföra egna projekt i verkstaden.

Kontakt: bodel@tf.fi.

Bostadssekreterare

Bostadssekreteraren är ansvarig för allt gällande ansökningen till TF:s studentbostäder på Busholmen. Hit hör att uppdatera ansökningsformulär och information om ansökan, ta emot ansökningar och hålla reda på kölistan, räkna ut poäng, skicka ut bekräftelsemail till ansökande och upprätthålla kölistan. Posten passar för en lite äldre TF:are eftersom det är bra att vara insatt i hur TF fungerar och vilka alla poster och kommittéer det finns.

Kontakt: bostadssekreterare@tf.fi

Byggnadens officiella Byggledare (BoB)

Byggnadens officiella Byggledare (BoB) har som syfte att hjälpa disponenten att leda och driva bygg- och renoveringsprojekt i Urdsgjallar. BoB fungerar också som ordförande för Projektkommittén (ProjK) och tar ansvar för att genomföra de projekt som beslutats om gemensamt. BoB driver bland annat renoveringsprojekt och uppfräschning av olika områden i byggnaden. Rollen innebär att leda och motivera frivillig arbetskraft, hantera budgetramar och utföra praktiskt arbete, inklusive fysiskt byggande och renovering, vilket ger värdefulla erfarenheter och färdigheter inom dessa områden. BoB uppmuntrar också andra att föreslå och driva projekt som gynnar byggnaden och medlemskåren. Posten är lämplig för en tidigare disponent eller en händig person med intresse för att leda och genomföra bygg- och renoveringsarbeten.

Kontakt: bob@tf.fi

Chefredaktör för Modulen

Chefredaktören för TF:s nationstidning Modulen leder Modulens redaktion. Till uppgiftens praktiska del hör således att ordna planeringsmöten, hålla koll på arbetets fortskridande och se till att Modulen utkommer som den ska. Därtill har chefredaktören möjlighet att påverka hur tidningens upplägg och innehåll ska se ut, hitta och vara i kontakt med utomstående artikelskrivare och utveckla Modulen enligt behov och tycke.

Kontakt: chefredaktor@tf.fi

Contactor

Contactorns främsta uppgift är att leda Kontaktkommittén. Contactorn ansvarar för att nya kontakter till företag knyts och för att gamla relationer upprätthålls. Contactorn ansvarar också för att det ordnas företagsrelaterat program både under hösten och våren. Programmet brukar bestå av excursioner till företag, företagsmiddagar och CV-workshops men begränsar sig absolut inte till dessa! Detta är även en möjlighet att lägga grunden för nya evenemang och förverkliga kreativa samarbeten. Som Contactor har du möjlighet att få en inblick i näringsivet och prova på att samarbeta med företag. Posten är också ett ypperligt sätt att vidga ditt egna kontaktnätverk.

Kontakt: contactor@tf.fi

Cultivator

Cultivatorn leder Kulturkommittén. Till dennes uppgift hör att se till att kulturrelaterade evenemang ordnas, samt att utveckla den kulturella verksamheten på nationen tillsammans med Kulturkommittén. Traditionsenligt ansvarar Cultivatorn tillsammans med Kulturkommittén för ordnandet av Runebergsdagens punsch, påskäggsjakten, sommarträffen och självständighetsdagens fackeltåg. Förutom dessa evenemang så finns det mycket rum och frihet att vara kreativ med ordnandet av diverse andra kulturrelaterade evenemang under årets lopp.

Kontakt: cultivator@tf.fi

Datör

Datören ansvarar för det praktiska arbetet för upprätthållning och utveckling av TF:s IT-utrustning, och uppdaterar TF:s långsiktiga IT-plan tillsammans med sektoransvariga inför det årliga budgetmötet. Därtill leder datören kommittén TF-IC, och planerar dess verksamhet. Postens arbetsmängd kan variera mycket enligt eget intresse. En del av arbetet går alltid åt till att se till att allt fungerar som det ska, men möjligheterna för utveckling är också många.

Kontakt: dator@tf.fi

Exkursionsmästeriet

Exkursionsmästeriet består av åtminstone två personer, exkursionsmästaren och vice exkursionsmästaren. Exkursionsmästeriets uppgift är att ordna en inlands- eller utlandsexkursion för TF:s medlemmar. Till arbetet hör mycket planering, sponssökning, samarbete med företag eller andra aktörer samt uppföljning och redovisning av exkursionens ekonomi.

Fanskapet

Fanskapet tar hand om Teknologföreningens fana. Fanskapet består av en fanbärare och två fanvakter. Fanskapet förväntas representera på diverse evenemang där TF:s fana är med. Vanligen är dessa åtminstone Teekkarielämää, Teekkariperinnejuhla (TPJ), självständighetsdagens fackeltåg och årsfesten. Under året kan också komma övriga tillfällen.

Kontakt: fanskapet@tf.fi

Fotograf

Fotografens uppgift är att dokumentera nationens evenemang. Att fotografera på nationen är trevligt och man får umgås med många olika människor. Man behöver heller inte kunna fotografera från tidigare för att bli TF:s fotograf, man lär sig under året. Fotografen hjälper Modulens redaktion vid behov och kan även kontaktas av nationens medlemmar för andra fotouppdrag. Därtill ansvarar fotografen för uppladdning av bilder till TF:s fotogalleri samt för TF:s kamerautrustning. Fotografsposten kan fördelaktligen delas upp på flera personer.

Kontakt: fotograf@tf.fi

FUNtomen

FUNtomens uppgift är att facilitera och leda FUN-gruppens arbete och vid behov stödja den styrelseansvariga (fundraisingansvariga) i dess arbetsuppgifter. Posten handlar om att vara delaktig i medelinsamlingen för TF:s nya nationshus och upprätthålla befintliga donatorrelationer. Som FUNtomen får du vara en central del av ett av de största projekten som pågår på TF och vara med och säkerställa en livskraftig framtid genom att planera kampanjer och evenemang relaterade till medelinsamlingen och nationens nya hem.

kontakt: funtom@tf.fi

Grafiker

Grafikerna har som uppgift att tillverka grafiskt material till olika syften inom nationen. Detta inkluderar layoutandet av nationstidningen Modulen, marknadsföring- och SoMe-material, halarmärken samt övrigt material för olika projekt. Som grafiker får man tillgång till olika program för grafisk design (Photoshop, Illustrator, InDesign) och det är en ypperlig möjlighet att lära sig dessas användning. Grafikerna kan bestå av upp till tre personer.

Kontakt: grafiker@tf.fi

Halartsar

Till Halartsar väljs oftast den fungerande ordföranden för Halarkommittén. Till halartsarens uppgifter hör åtminstone att fungera som Halarkommitténs ordförande.

kontakt: halartsar@tf.fi

Hållbertil

Hållbertilen fungerar som ordförande för Hållbarhetskommittén. Hållbertilen leder kommitténs möten samt sätter upp gruppens mål och planerar uppgifter för året. Som Hållbertil får man fördjupa sig i hållbarhet och dess praktiska tillämpningar på TF. Hållbarhetskommittén har ofta fria tyglar och som ledare för kommittén får man förverkliga sina unika visioner från år till år.

Kontakt: hallbertil@tf.fi

Idrottschef

Idrottschefen är Idrottskommitténs ordförande och ordnar idrottsevenemang av olika slag för nationens medlemmar tillsammans med IK. Idrottschefen ansvarar för ordnandet av idrottsevenemang samt för underhåll, utlåning och förvaring av nationens idrottsutrustning. Idrottschefen är medlem i Liikuntatoimikunta på AUS.

Kontakt: idrottschef@tf.fi

Integratör

Integratören ansvarar för TF:s samarbete med utbytes- internationella studeranden, nordiska föreningar och de övriga föreningarna i Otnäs. Integratören är med i TF Rekry, och ordnar tillsammans med kommittén diverse evenemang för att visa TF till icke-medlemmar (t.ex. Östersjöutbyte, Täffä tutuksi eller avslutande sitzen). Två personer kan vara Integratör på samma gång, med olika fokusområden.

Kontakt: integrator@tf.fi.

Inventeringsansvariga

Inventeringsansvariga hör till TF:s grupp av revisionsfunktionärer som hjälper till att utföra revisionen. Inventeringsansvarigas del i revisionen är att de utför en inventering av TF:s egendom, inventarier och arkiv i slutet av året. Resultatet av granskningen rapporteras i bokslutet som en bilaga, inventeringsberättelsen, som också presenteras på nationsmötet. Mandattiden är verksamhetsåret (januari-december), men ansvaret tar egentligen slut först vid årsmötet (mars) följande år. Inventeringsansvariga får besöka alla Urdsgjallars utrymmen och man får via inventeringslistan lära sig mycket om hur TF såg ut förr i tiden.

kontakt: inventeringsansvariga@tf.fi

Kamrer

Kamreren håller kontakten till förvaltarna som förvaltar TF:s och Stipendiepoolens fonder. Detta betyder bl.a. verkställande av beslut och rapportering åt styrelsen och Finansrådet. Kamreren sitter också med som sekreterare i Finansrådet, Stipendiekommittén och Stipendiekommitténs arbetsutskott, samt fungerar som kontaktperson mellan StipK och styrelsen.

Kontakt: kamrer@tf.fi

Marknadsföringschef

Marknadsföringschefen leder Dagsens marknadsföringskommitté (Dmark) som ansvarar för marknadsföringen av TF:s studerandelunchrestaurang. Dmarks uppgifter och mål bestäms långt av Marknadsföringschefen och det finns varje år potential för utveckling och nya idéer inom Dagsens marknadsföring. Som marknadsföringschef får man erfarenhet av allt från SoMe-marknadsföring till data-analytik samtidigt som man bekantar dig med många nyckelpersoner i TF:s affärsorganisation.

Kontakt: marknadsforingschef@tf.fi

Maskinistchef

Maskinistchefens leder Urds maskinister v.k. och ansvarar för att husets tekniska utrustning är i skick. Maskinistchefen ansvarar även för att det finns en maskinist på plats för att sköta tekniken på TF:s evenemang. Maskinistchefen föreslås till nationsmötet av Urds maskinister v.k.

Kontakt: maskinistchef@tf.fi

Matematiker

Matematikern ansvarar för att ordna Mattetäphlan och fungerar som ordförande i matematikgruppen. Matematikern ser till att matematiktävlingen planeras, utförs och utvecklas, att det ordnas program för deltagarna, samt att provmaterialen utarbetas och arkiveras.

Kontakt: matematiker@tf.fi

Phuxivator

Phuxivatorn ansvarar för kontinuiteten inom phuxsektorn när styrelsen byts. Phuxivatorns uppgifter är att bistå phuxmästaren med råd i ledandet av phuxsektorn och sitta som medlem i Phuxkommittén.

Kontakt: phuxivator@tf.fi

Prepkurskoordinator

Prepkurskoordinatorn ansvarar för att ordna TF:s prepkurs inför DIA-provet i maj. Prepkurskoordinatorn marknadsför kursen till abin, planerar prepkursens schema och undervisning, rekryterar lärare, ordnar program för kursdeltagarna tillsammans med TF-rekry, beställer material och har koll på kursen som helhet.

Kontakt: prepkurskoordinator@tf.fi.

Rekryteringsledare

Rekryteringsledaren leder TF rekry och TF:s rekrytering av abiturienter. Rekry ordnar evenemang för abin under abi- och prepkursen samt ordnar diverse sitzer, så som avslutande sitzen, Mattetäphlan och Östersjöäventyret. Rekryteringsledarens post passar för någon som är organiserad och gillar att planera samt ordna evenemang, delegera uppgifter och utveckla verksamheten.

Kontakt: rekryteringsledare@tf.fi.

Siffergranskare

Siffergranskarna (2 st) hör till TF:s grupp av revisionsfunktionärer som hjälper till att utföra revisionen. Till siffergranskarnas uppgift hör att övervaka och gå igenom TF:s bokföring och förvaltning. Hit hör t.ex. Också att gå igenom protokoll från nations- och styrelsemöten. En bra utgångspunkt för att bli siffergranskare är att man är tidigare styrelsemedlem, eftersom posten kräver mycket insikt i hur TF fungerar. Siffergranskarna har också två suppleanter.

kontakt: siffergranskare@tf.fi

Somedusa

Somedusorna ansvarar för nationens konton på sociala medier. Till uppdraget kan bland annat höra att se till att TF:s Instagram och TikTok uppdateras enhetligt och regelbundet, att skapa nya kanaler för att nå våra medlemmar och andra intresserade, att experimentera med olika synlighetsstrategier och att utveckla TF:s brand – allt enligt eget intresse och kunskap!

Kontakt: somedusa@tf.fi

Sportstugevärdparet

Att ta hand om TF:s sportstuga är en funktionärsuppgift som delas upp på två personer, dvs. Sportstugevärdparet. Till uppgifterna hör bland annat att ansvara för sportstugans underhåll och egendom, följa upp dess ekonomi tillsammans med disponenten och vid behov arrangera talkon vid sportstugan.

Kontakt: sportstugevardar@tf.fi

Storasyskonansvarig

Storasyskonansvariga rekryterar storasyskon, leder storasyskonverksamheten och arrangerar TF:s storasyskonskolning. SSA är även medlem i Phuxkommittén och Studentkårens Isohenkilötoimikunta. SSA ordnar även evenemang för storasyskonen och ser till att storasyskonen har en givande roll inom nationen.

Kontakt: storasyskonansvarig@tf.fi

StÄlMivator

StÄlMivatorn leder StÄlMkommittén som ordnar evenemang för StÄlMar (Ständiga Äldre Medlemmar), d.v.s. nationens alumner. StÄlMivatorn sköter den huvudsakliga informeringen till StÄlMar och upprätthåller i allmänhet kontakten till våra tidigare nationsmedlemmar. Detta sker oftast genom regelbundna infomail och uppdatering av andra kanaler. StÄlMivatorn och StÄlMkommittén ordnar även traditionsenligt program i Kaisaniemiparken på första maj.

Kontakt: stalmivator@tf.fi

Sånglederiet

Sånglederiet består av sångledare samt vice-sångledare. Humpsvakar nominerar kandidater för posterna till nationsmötet. Sångledarna brukar vara från Humpsvakar, men det är inte ett kriterium. Som sångledare får man bland annat sångleda på TF:s sitzer, arrangera sångövningar och sångprov samt vara en del av Studentkårens Lukkaritoimikunta. Lukkaritoimikunta, LuTKu, är en kommitté under Teekkarijaosto som ansvarar för upprätthållningen och spridningen av sångkulturen i Otnäs.

Kontakt: sangledare@tf.fi

Transportör

Transportören ansvarar för TF:s paketbil och dess underhåll. Till uppgifterna hör även att följa upp paketbilens ekonomi tillsammans med disponenten.

Kontakt: transportor@tf.fi

Trakasseri- och diskrimineringsombud

Teknologföreningen strävar efter att vara en nation vars medlemmar känner sig trygga och kan vara sig själva. Teknologföreningen tillåter inte diskriminering och eftersträvar jämlikhet på alla fronter. Trakasseri- och diskrimineringsombudens uppgift är att hjälpa och lyssna på personer som blivit utsatta för trakasserier eller diskriminering, inte att fungera som psykolog eller polis. De kan också ge råd om hur du ska gå vidare med situationen och tipsa om andra resurser som erbjuds t.ex. av hälsovården. All kontakt med ombuden är konfidentiell och leder inte till några åtgärder om inte personen som tar kontakt själv vill det. Du kan få kontakt med ombuden på trakasseri@tf.fi, Ingen fråga är för stor eller liten för att diskuteras med dem!

Vargulv

Vargulven rådger den sittande Campusansvariga i frågor kring TF:s campusarbete. Som Vargulv fungerar i praktiken föregående års Campusansvariga och bidrar därmed till kontinuiteten inom campusprojekten (Studerandecentret + OS22).

kontakt: vargulv.fi

Verksamhetsgranskare

Verksamhetsgranskarna (2 st) hör till TF:s grupp av revisionsfunktionärer som hjälper till att utföra revisionen. Till verksamhetsgranskarnas uppgift hör att granska nationens ekonomi och fondernas förvaltning. Verksamhetsgranskarna har också två suppleanter.

kontakt: verksamhetsgranskare@tf.fi

Vice klubbhövding

Vice klubbhövdingens uppgift är att vara en medlem i Programkommittén och stödja Klubbhövdingen i hens uppgifter. Som vice klubbhövding får man lite mera ansvar under evenemang och får hjälpa Klubbhövdingen leda kommittén. Vice klubbhövdingens post passar medlemmar som förut varit med i kommitteér som ordnat evenemang.

kontakt:viceklubbhovding@tf.fi

Värdparet

Värdparet består av en värd och en värdinna. Värdparets uppgift är att sköta om trakteringen på nationsmöten (oftast 8st/år). Som värdpar får man lära sig hur ett storkök fungerar och hur man lagar mat år en stor mängd människor. Värdparets post passar utmärkt åt phuxar som deras första TF funktionärspost.

Kontakt: vardparet@tf.fi

Årsfestgeneral

Årsfestgeneralen ansvarar över ordnandet av Teknologföreningens årsfest tillsammans med Årsfestkommittén. Som årsfestgeneral leder man Årsfestkommittén och planerar följande årets årsfest. Detta innebär att man ordför möten, delegerar uppgifter, samarbetar med många olika aktörer, ansvarar över budgeten och håller i trådarna för festen. Kort sagt mycket planerade men också en huisig och stor fest som man själv fått ordna. Årsfestgeneralen får såklart stöd från sin Årsfestkommitté men även från Klubbhövdingen samt Årsfestmarskalkarna.

Kontakt: arsge@tf.fi

Årsfestmarskalkar

Årsfestmarskalkarna består av två personer och de blir även medlemmar i Årsfestkommittén. Som Årsfestmarskalk fungerar man som ansiktet utåt över årsfesten. Man ansvarar över marknadsföring och skickandet av inbjudningarna till årsfesten, man sköter årsfestanmälan och fungerar som kontakten till gästerna. Man är även i kontakt med diverse funktionärer, talare och andra relevanta personer. Man planerar och ordnar även solenna akten och under själva banketten fungerar man som konferencier.

Kontakt: arsfestmarskalk@tf.fi

Övermunskänk

Övermunskänken tillverkar och serverar impedans åtminstone på årsfesten och första maj. Övermunskänken ansvarar även för Gjallarhornet och brorskålstunnan. Impedans är TFs hemliga dryck som ändrar recpet med varje övermunskänk och den serveras åt gäster på årsfesten och första maj. Övermunskänkens uppgift är viktig men inte så krävande och därmed passar posten utmärkt för en phux.

Kontakt: overmunskank@tf.fi